PROFILAKTYKA SOMATYKI

Upoważnienie do publikacji wyników doświadczenia produkcyjnego

 1. Niniejszym upoważniam firmę Josera Polska Sp. z o. o. ( NIP : 923 15 31 050) do publikacji na dowolnych nośnikach wyników doświadczenia produkcyjnego polegającego na zastosowaniu mieszanek:
  • DairySomatic NB+
  • ReproYoung
  • Frischhaktekonzentrat
  w żywieniu krów mlecznych.
 2. Doświadczenie przeprowadzone będzie na moim gospodarstwie w terminie od 5 lipca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.
 3. W swoich publikacjach firma Josera Polska Spółka z o.o. może podawać miejsce wykonana doświadczenia, nazwę naszej firmy/gospodarstwa, na której/ym wykonano doświadczenie. Może również wykorzystać w nich ( po uprzedniej akceptacji właściciela gospodarstwa) dokumentację zdjęciową związaną z przebiegiem doświadczenia.
 4. Niniejsze upoważnienie nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.
 5. Niniejsze upoważnienie obejmuje wszelkie formy publikacji tradycyjnej i elektronicznej.
 6. Podpisując niniejsze upoważnienie zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym materialnych i osobistych z tytułu publikacji wyników doświadczenia w formie i zakresie opisanych w pt.1 upoważnienia.
 7. Przysługuje mi prawo do wycofania niniejszego upoważnienia po uprzednim pisemnym poinformowaniu Josera Polska Sp. z o.o. W tym momencie dane i dokumentacja zdjęciowa określona w pt. 1 przestaną być wykorzystywane we wszelkich publikacjach, z zastrzeżeniem: do wyczerpania wszelkich zapasów materiałów drukowanych.